[ I ]

Belangrijke Informatie No StandART Design

Onze Onderneming

In onze huidige vorm verkopen wij voor ca. 95% via het internet echter wij zijn geen webshop. Wij zijn ook geen reguliere winkel met vastgestelde openingstijden. Wij hebben een bedrijfspand waar onze artikelen staan opgesteld en/of opgeslagen. Het staat de koper vrij om na een telefonische afspraak, één of meerdere artikelen te komen bekijken en/of uit te testen. De door de koper geselecteerde artikelen worden dan (eventueel) klaargezet en/of tentoonbaar gesteld zodat de koper de artikelen goed kan bekijken en beoordelen. Het bezichtigen van meerdere artikelen behoort dan ook tot de mogelijkheid.

Werkplaats / Atelier

Wij beschikken over onze eigen fabricageruimte. Hier fabriceren wij eigen ontworpen artikelen waaronder tafels, kasten, lampen, enz. Als basis gebruiken wij voornamelijk bestaande en gebruikte, vaak oude materialen en/of delen van oude machines/instrumenten. Dit geeft juist een uniek karakter aan het artikel.

Tevens bestaat de mogelijkheid om op bestelling een meubelstuk of ander artikel door ons te laten fabriceren mits het uiteraard binnen onze mogelijkheden ligt. Wij beschikken over de nodige contacten bestaande uit een specialistisch team van (meubel)makers in hout, staal en glas. In overleg is er veel mogelijk.

Gebruikte Artikelen

De meeste van onze artikelen zijn tweedehands, vaak al jaren oud en sommige zijn antiek. Dit betekent uiteraard niet dat aangeboden gebruikte artikelen niet deugdelijk kunnen zijn, echter kunnen in sommige gevallen begrijpelijkerwijs van minder goede kwaliteit zijn, dan wanneer dit een nieuw artikel zou betreffen. Zo kunt u denken aan slijtage van onderdelen, verkleuring van materiaal of andere normaal te verwachten gebruik- en slijtsporen van oudere artikelen.

De Staat van het Artikel

Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk in de omschrijving aan te geven wat de staat van het betreffende artikel is. Eventuele beschadigingen of mankementen die ons bekend zijn (mits niet door ons gerepareerd) worden zo duidelijk mogelijk door ons overgebracht middels tekst en/of foto’s. Uiteraard kan (na overleg) een artikel wat mogelijk licht beschadigd is door ons worden hersteld. Hierdoor kan de kwaliteit of de uitstraling van het artikel worden verbeterd. Houdt u er dan wel rekening mee dat dit eventueel extra kosten met zich mee kan brengen.

Onze Inpakservice

Aan de verkochte artikelen wordt de meest mogelijke aandacht besteed om deze zorgvuldig te verpakken om zo (onnodige) schade te voorkomen tijdens het verzenden/transport. Onze inpakmethodes zijn dozen, karton, papiervulling, schuimvulling, noppenfolie en wikkelfolie. Het uitsluiten van verzend-/transportschade kunnen wij echter nooit voorkomen. Dit is geheel voor risico van de koper.

Verzending / Transport

Het overgrote deel van onze verkochte artikelen worden verstuurd via een verzendorganisatie of wanneer het een groot/zwaar artikel betreft via onze vaste transporteur. Verzending en transport bieden wij aan als standaard service. Verzending doen wij (uitsluitend) via een door ons geselecteerde verzendorganisatie. In onze eigen regio kan het voorkomen dat wij het transport zelf uitvoeren. Wanneer er een door ons aangegeven prijsvoorstel niet akkoord wordt bevonden en wij toch ingaan op een tegenvoorstel behouden wij ons het recht voor om het gekochte artikel te verzenden via een Parcelshop. Wij trachten dan een Parcelshop te zoeken in het postcodegebied van de koper. Meestal is dit binnen een straal van 2-5 kilometer.

Betalingen

 1. Alle te leveren artikelen, inclusief verzend-/transportkosten, dienen vooruit te worden voldaan op onze bankrekening. Er wordt niet “onder rembours” verzonden.
 2. Onder CONTACT op onze website vind u onze bankgegevens. Betalingen aan ons welke geschieden binnen onze landgrens gaan middels ons IBAN nummer. Voor betalingen van buiten onze landgrens dient men tevens een BIC code te gebruiken.
 3. Het reserveren van een artikel is kosteloos voor max. 24 uur. Wilt u een artikel langer reserveren (max. 5 dagen) dan dient u 25% van de verkoopprijs te voldoen. Na definitieve aankoop dient het restant te worden voldaan. Wanneer de koper na reserveringstijd niet tot koop overgaat vind er geen restitutie plaats. 

Retourneren

 1. Alle verkochte artikelen worden alvorens deze ons pand verlaten nogmaals zorgvuldig gecontroleerd. Bij twijfelgevallen wordt het artikel nogmaals gefotografeerd.
 2. Bij twijfel van een artikel wordt de koper altijd eerst op de hoogte gesteld van onze bevindingen om zo eventuele latere ontstane onduidelijkheden te voorkomen.
 3. Gekochte artikelen via het internet kunnen niet worden retour genomen of geruild voor een ander artikel.
 4. Uitzondering op punt 3: als het gekochte artikel niet is wat wij ons inziens de koper op foto’s of ter plaatse hebben getoond, of mits het artikel dermate is beschadigd anders dan een normaal te verwachten slijtage patroon, of door ons op de website is aangegeven. In dat geval mag het artikel binnen 7 dagen na aanschaf geretourneerd worden met een brief of e-mail als geleide, waarin een verweer hetzij aantoonbaar kan worden bewezen dat betreffende artikel niet aan onze gestelde bevindingen voldoet.

Verantwoordelijkheid van de koper

No StandART Design kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor:

 1. Beschadigingen en/of blessures aan lijf en/of leden door het betreden van ons pand en/of het aannemen/ontvangen van verzonden/getransporteerde artikelen.
 2. Blessures en/of ongelukken verkregen door hulp te verlenen aan de chauffeur met het laden/lossen van een door de koper gekocht artikel.
 3. Behandelde artikelen welke met meubelolie, was, poets, schoonmaakmiddelen of andere middelen behandeld zijn, welke aan kleding of stoffering aflatende sporen in de grootste zin des woord.
 4. Het kleiner/groter of lichter/zwaarder doen ogen of voelen van een artikel dan men op foto’s heeft bekeken en/of gedacht te ontvangen. Wij proberen zoveel mogelijk de afmetingen en/of gewicht te vermelden.
 5. Artikelen die door de koper op foto’s anders beoordeeld of ingeschat zijn dan deze volgens de koper na ontvangst in werkelijkheid bevonden worden. Immers het staat de koper vrij een artikel te komen bekijken en/of uit te testen
 6. Kosten ontstaan uit het niet nakomen van gemaakte afspraken door koper hetzij met No StandART Design hetzij met de chauffeur of diens instelling.
 7. In het algemeen ontneemt de koper die een artikel via internet koopt zich het recht en de mogelijkheid om een artikel goed te beoordelen.
 8. Op de door ons aangeprezen artikelen hetzij al dan niet met vermelding van bepaalde merknamen, typeaanduidingen kan geen waarde worden gehecht, wij doen onze uiterste best om van sommige artikelen te achterhalen, wat of van wie de oorspronkelijke fabrikant of leverancier of achtergrond is. Dit wordt veelal via boeken of internet onderzocht. Bij twijfel zullen wij nooit een achtergrond of historie vermelden.
 9. Van de kopers wordt doorgaans verwacht dat wanneer er een uitzonderlijk goedkoop of duur artikel door ons wordt aangeprezen, de koper zelf het initiatief neemt tot onderzoek om voor zichzelf uit te maken of het artikel strookt met de door ons vermelde omschrijving.
 10. Uit teksten en foto’s betreffende aangeboden artikelen afkomstig van andere media dan van onze website, kunnen geen rechten worden ontleent. Wij raden via deze andere media in de verkooptekst de koper ook altijd aan om onze website te bezoeken, alwaar men vaak een volledigere omschrijving en meerdere foto’s van aangeprezen artikel kunnen bekijken.
 11. Opslag van artikelen: na schriftelijke overleg kunnen gekochte artikelen bij No StandART Design tot max. 6 dagen kostenloos worden opgeslagen. Bij ingang van de 2e week na de aankoopdatum kan tegen een redelijke vergoeding het artikel worden opgeslagen (zie punt 12). De opslagperiode kent echter een maximumduur van 30 dagen. In uitzonderlijke gevallen is langere opslag bespreekbaar en wordt dit schriftelijk vastgelegd.
 12. Gekochte artikelen welke bij No StandART Design na overleg opgeslagen zijn, dienen na de schriftelijke overeengekomen periode te worden afgehaald. Worden artikelen na afgesproken periode niet afgehaald, zonder enige berichtgeving vanuit de koper, dan heeft No StandART Design het recht, hiervoor 25% extra in rekening te brengen op de standaard stallingskosten. De standaard stallingkosten zijn als volgt berekend: De kosten worden berekend over het volume dat het/de artikel(en) in beslag ne(e)m(t)en. De prijs variëreert vanaf €2,50 per 0,1 m3 (kub) tot een maximum van 2 m3 (kub). De stallingkosten worden berekend vanaf het moment van aankoop. Wordt(den) na herhaaldelijk schriftelijke als telefonische meldingen vanuit No StandART Design het/de artikel(en) niet afgehaald, dan mag No StandART Design zich “de eigenaar” noemen en kan het artikel opnieuw te koop worden aangeboden.
 13. Wat als uw pakket verloren of beschadigd raakt? (13.1) Als uw pakket beschadigd aan de geadresseerde is bezorgd moet u dit binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst schriftelijk aan DPD melden. Alle andere vorderingen op DPD vervallen door ommekomst van een termijn van twaalf (12) maanden vanaf de dag dat het pakket is bezorgd of moest worden bezorgd. (13.2) Als uw pakket verloren of beschadigd raakt, kunt u een claim indienen bij DPD. U moet dan uw naam, het pakketnummer, de inkoopfactuur, foto’s van de beschadiging, het afgifte bewijs, de datum van aflevering en bezorging en de inhoud en het gewicht van het pakket mededelen. Als DPD de claim toewijst wordt de volgende schadevergoeding – naast de verzendkosten – uitgekeerd: a. bij verzending aan een binnenlands adres € 3,40 per kilogram (als het pakket 20 kilo weegt € 68); b. bij verzending aan een buitenlands adres 8.33 Special Drawing Rights (SDR) per kilogram (als het pakket 20 kilo weegt ongeveer € 207 op 26 augustus 2016); c. de onder a en b bepaalde vergoeding is nooit hoger dan de inkoopwaarde minus afschrijvingen van de inhoud van het pakket. (13.3) DPD is niet aansprakelijk voor meer dan het in art. 13.2 vermelde, zoals gevolgschade, koerierskosten, telefoonkosten, benzinekosten, faxkosten, bezoldiging en (andere) vormen van indirecte schade. DPD is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van onjuistheid van een door DPD verzonden mededeling van het tijdvak van afhaling, behalve bij opzet of grove schuld van DPD. (13.4) DPD is niet aansprakelijk als de vertraging, het verlies of de beschadiging komt doordat het pakket niet voldoet aan de gestelde vereisten en/of ook niet als de vertraging, de schade of het verlies is ontstaan door overmacht, de inhoud van een pakket of vanwege de verpakking van een pakket. (13.5) No StandART Design keert in voorgaande omschreven gevallen van schade of zoekraken van een door koper gekocht artikel ontstaan door transportactiviteiten buiten de schuld van No StandART Design om, niet meer uit, dan dat No StandART Design als vergoeding uitgekeerd krijgt van de verzendorganisatie die per specifiek geval de dienst heeft uitgevoerd, minus de door No StandART Design betaalde verzendkosten.

Garantie

Op de bij No StandART Design gekochte artikelen zit geen standaard garantie in welke vorm dan ook tenzij anders dan wel schriftelijk is overeengekomen.

Garantiebepalingen betreffende tafelbladen, staalmeubelen, geleverde materialen, e.d.

1. Heb je bij ons een meubel gekocht en gaat deze binnen een bepaalde tijd stuk? Wij volgen bij het afhandelen van de meubelklachten onze algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website.
De garantie periode die wij geven op onze meubelen bedraagt 3 maanden.

2. Gegronde klacht. Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
* onredelijk gebruik.
* gebruik voor commerciële doeleinden.
* gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
* onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden.
* schade welke is ontstaan tijdens het zelf vervoeren van de meubels.
* schade welke is ontstaan tijdens het naar binnen brengen / op zijn plaats zetten van de meubels.
* door professioneel gebruik, horeca, kantoor enz.
* het werken van hout (meer informatie hierover bij punt 3).
* krom trekken van hout.
* het kraken van het hout.
* het verschijnen van hars.

3. Geen garantie op het werken van het hout of verkleuren / roesten van het staal. Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter kan het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50% en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken, krimpen of kromtrekken van het hout.

Kleurverschillen, noesten, haar- en krimpscheuren en “werken” zijn eigenschappen welke inherent zijn hout.

Kraken kan voorkomen door het werken van het hout, logischerwijs valt dit ook niet onder onze garantie.

We gebruiken gedroogd hout / balken voor de balkentafels zodat het werken van het hout beperkt blijft. Maar hout werkt altijd. Het kan voorkomen (zeker als de tafel dichtbij de verwarming / kachel staat) dat het hout iets krimpt en dat er naden tussen de balken ontstaan. Het hout zal als de kachel weer uit blijft weer iets uitzetten. Dit hoort bij echte houten balkentafels. Wij geven hier geen garantie op. Wil je dit niet, kies dan voor een tafel gemaakt uit 1 stuk.

Tevens kunnen wij geen garantie geven op het verschijnen van hars. Wel doen wij ons uiterste best om eventuele hars plekken bij voorbaat tussen het hout uit te zagen. Echter, niemand kan voorspellen of er wel of geen hars zal verschijnen en er is helaas ook niets anders aan te doen dan het te verwijderen en eventueel licht op te schuren tot het schoon is.

Staal kan als het vochtig of nat wordt verkleuren, roesten. Wij adviseren om het staal 1x-2x per jaar te behandelen met een olie, transparante coating of met verf voor staal. Dit om roest en verkleuring te voorkomen.

Wij geven geen garantie op verkleuren of roesten van het staal.

4. Zelf monteren of bewerken. Indien je ervoor kiest om een meubel zelf te monteren, kunnen wij hier geen garantie op geven.
Bij tafels kunnen we op verzoek het onderstel los laten van het tafelblad. Wij zullen het blad eventueel extra verstevigen en inpakken waarvoor wij extra berekenen, in te zien in b.v. de offerte. De garantie op de tafel of het meubel vervalt dus door de zelfmontage.

Mocht je een meubelstuk zelf behandelen of bewerken met een verf, beits, olie, o.i.d. dan vervalt de garantie op het meubel.

5. Een klacht of reparatie melden. Dit kan per e-mail, binnen 7 dagen onder vermelding van je factuurnummer. Onze medewerkers van de afdeling klantencontact zullen de klacht bekijken en alles in het werk zetten (binnen onze macht) om de klacht naar ieders tevredenheid zo snel mogelijk op te lossen.

Wij zullen je klacht of reparatie z.s.m. na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

6. Duur van een reparatie. De duur van een reparatie (omruiling) proberen wij altijd binnen 30 werkdagen op te lossen. Wij nemen dan vervolgens contact op voor het maken van een afspraak.

Margeregeling / BTW

No StandART Design gebruikt standaard de margeregeling. Deze belastingregeling geldt onder andere voor gebruikte producten. Er wordt alleen BTW berekend over de marge tussen inkoop en verkoop. Alle prijzen zijn inclusief BTW maar er wordt geen BTW bedrag vermeld op de factuur. Het gebruik van de margeregeling wordt vermeld op de factuur: Prijzen zijn inclusief BTW volgens de margeregeling (BTW inbegrepen, maar geen BTW bedrag vermeld).

De margeregeling is voornamelijk van toepassing op particulieren binnen de EU, maar ook voor bedrijven binnen de EU zonder recht op BTW teruggave. Omdat No StandART Design volgens de margeregeling minder BTW hoeft te berekenen en af te dragen, dan bij de normale BTW regeling, is de totaalprijs voor deze groep gunstiger.

Voor bedrijven binnen Nederland kunnen wij op verzoek ook normale BTW offertes en facturen maken. Omdat No StandART Design dan over het totale verkoopbedrag BTW moet berekenen en afdragen, wordt het totaalbedrag inclusief BTW hoger. Het bedrag exclusief BTW wordt echter lager, waardoor deze mogelijkheid voor bedrijven met het recht op BTW teruggaaf interessant is. Het aanvragen van een normale BTW offerte kan via ons e-mailadres. U ontvangt deze offerte dan later per e-mail van ons.

Voor bedrijven buiten Nederland, maar binnen de EU kunnen wij op verzoek offertes en facturen voor intra communautaire leveringen maken. Het aanvragen van een offerte voor een intra communautaire levering kan via ons e-mailadres. U ontvangt deze offerte dan later per e-mail van ons.

Zonder geldig BTW nummer is de offerte niet geldig. No StandART Design controleert de geldigheid van het BTW nummer van de klant. Een intra communautaire levering is in principe alleen mogelijk in combinatie met verzenden. Indien de klant bij het doen van een bestelling kiest voor de optie afhalen in Leeuwarden dan ontvangt de klant een offerte en/of factuur volgens de margeregeling.

Bedrijven en particulieren buiten de EU kunnen op dit moment alleen maar kiezen voor het aanvragen van een offerte via ons e-mailadres. U ontvangt dan per e-mail een offerte tegen 0% BTW. Deze offerte vermeld ook de verzendkosten. Tenzij anders aangegeven, zijn alle kosten betreffende de import van de goederen zoals: inklaringskosten, douanerechten en BTW voor rekening van de klant.